Friday, 14/08/2020 - 21:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lương Thế Vinh

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I TỪ TUẦN 9 NĂM HỌC 2019- 2020

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH- THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

THỜI KHÓA BIẾU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện từ 16/12/2019- 21/12/2019

 

Thứ

Tiết

6A1(A3.7)

6A2(A2.7)

6A3(A2.6)

6A4(A1.7)

6A5(A1.6)

 

 

2

1

SHT- Khanh

SHT- Liên

SHT- Dưỡng

SHT- Lương

SHT- Hà

2

Văn - Khanh

Toán - Liên

Toán- Dưỡng

Văn - Lương

Anh - Hà

3

Anh - Hà

Toán - Liên

Toán- Dưỡng

Văn - Lương

Nhạc - Hương

4

Anh - Hà

MT - Thu

Sinh - Hoa

Toán- Dưỡng

Lí - Khuyến

5

 

 

 

 

Tin- Khuyến

 

 

3

1

Toán - Liên

Sinh - Hoa

MT - Thu

TD - Thảo

Văn - Khanh

2

TD - Thảo

Địa- Thanh

Sinh - Hoa

Anh- Liên

Văn - Khanh

3

Văn - Khanh

Toán - Liên

Văn - Oanh

Anh- Liên

MT- Thu

4

Sinh - P.Luyến

CN - Hà

Văn - Oanh

Lí - Khuyến

Địa- Thanh

5

Sử - Oanh

GDCD - Nhàn

 

 

CN- Hà

 

 

4

1

MT - Thu

Sử - Oanh

Toán- Dưỡng

Sinh - P.Luyến

Anh - Hà

2

CN - Hà

TD - Thảo

Sử - Oanh

Địa - Thanh

Anh - Hà

3

Lí- Khuyến

Văn - Oanh

CN - Hà

Toán- Dưỡng

Sinh - P.Luyến

4

Tin- B.Lụa

CN - Hà

Anh - Hà

Toán- Dưỡng

TD - Thảo

5

Nhạc - Hương

 

Tin- B.Lụa

 

 

 

 

5

1

Toán - Liên

Anh - Hà

Văn - Oanh

Sinh - P.Luyến

Văn - Khanh

2

Toán - Liên

Anh - Hà

Văn - Oanh

TD - Thảo

Văn - Khanh

3

Địa - Thanh

Sinh - Hoa

Anh - Hà

CN - Hà

Toán - Liên

4

CN - Hà

TD - Thảo

TD- Dưỡng

Nhạc - Hương

Sử - Oanh

5

 

 

 

Toán- Dưỡng

 

 

 

6

1

TD- Thảo

Văn - Oanh

Anh - Hà

Anh- Liên

Toán - Liên

2

Anh - Hà

Nhạc - Hương

Địa - Thanh

Sử - Oanh

Toán - Liên

3

Toán - Liên

Anh - Hà

Lí - Khuyến

CN - Hà

GDCD - Nhàn

4

Tin- B.Lụa

Lí - Khuyến

CN - Hà

Văn - Lương

TD - Thảo

5

 

Tin- B.Lụa

Nhạc - Hương

Tin- Khuyến

 

 

 

7

1

GDCD- Hà

Văn - Oanh

Tin- B.Lụa

GDCD - Nhàn

Sinh - P.Luyến

2

Sinh - P.Luyến

Văn - Oanh

GDCD - Nhàn

Tin- Khuyến

CN - Hà

3

Văn - Khanh

Tin- B.Lụa

TD- Dưỡng

MT - Thu

Toán - Liên

4

Văn - Khanh

Toán - Liên

Toán- Dưỡng

Văn - Lương

Tin- Khuyến

5

SHL- Khanh

SHL- Liên

SHL- Dưỡng

SHL- Lương

SHL- Hà

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH- THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

THỜI KHÓA BIẾU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện từ 16/12/2019- 21/12/2019

 

Thứ

Tiết

7A1 ( A1.1)

7A2 ( A1.2)

7A3 ( A1.3)

7A4( A1.4)

7A5(A1.5)

 

 

2

1

SHT - Hoài

SHT - Trung

SHT- Ngọc

SHT - Thái

SHT - Hương

2

Văn - Hoài

Toán - Trung

Toán- Ngọc

Văn - Thái

Anh - Hương

3

Văn - Hoài

Văn - Khanh

Anh - Thanh

Văn - Thái

Tin- P.Hà

4

Anh - Hương

Sinh - Hiền

Văn- Thái

Toán- Ngọc

Văn - Hoài

5

 

Nhạc - Hương

Sinh - Hiền

 

MT - Thu

 

 

3

1

Sử - Hoài

Địa - Thanh

TD- Ngọc

Anh - Hương

Toán- P.Luyến

2

MT - Thu

Anh - Thanh

Toán- Ngọc

Anh - Hương

Văn - Hoài

3

Toán- Hoa

TD - Trung

Nhạc - Hương

Địa- Diệp

Văn - Hoài

4

Sinh- N. Luyến

MT - Thu

Anh - Thanh

Toán- Ngọc

Nhạc - Hương

5

Lí - Khuyến

 

Anh - Thanh

Tin- P.Hà

 

 

 

4

1

Toán- Hoa

Tin- P.Hà

Văn- Thái

TD - Thảo

Địa - Thanh

2

Toán- Hoa

GDCD - Huyền

Văn- Thái

MT - Thu

Sinh - Hiền

3

TD - Thảo

Địa - Thanh

Tin- P.Hà

Lí- Ngà

Sinh - Hiền

4

GDCD - Huyền

Lí - Khuyến

Sử - Thúy

Tin- P.Hà

Lí- Ngà

5

 

 

 

GDCD - Huyền

Tin- P.Hà

 

 

5

1

Sinh- N. Luyến

Toán - Trung

Toán- Ngọc

TD - Thảo

Anh - Hương

2

Địa - Thanh

Toán - Trung

Toán- Ngọc

Nhạc - Hương

Anh - Hương

3

Anh - Hương

Văn - Khanh

Sử - Thúy

Địa- Diệp

Toán- P.Luyến

4

Anh - Hương

Văn - Khanh

Địa- Diệp

Sử - Thúy

Toán- P.Luyến

5

Tin- P.Hà

Sử - Thúy

Địa- Diệp

 

GDCD - Huyền

 

 

6

1

Địa - Thanh

TD - Trung

Tin- P.Hà

Toán- Ngọc

Văn - Hoài

2

Sử - Hoài

Sinh - Hiền

GDCD - Huyền

Toán- Ngọc

TD - Thảo

3

Nhạc - Hương

Anh - Thanh

TD- Ngọc

CN- Ngà

Địa - Thanh

4

Tin- P.Hà

Anh - Thanh

Văn- Thái

Anh - Hương

Sử  - Thúy

5

CN - Hà

Tin- P.Hà

 

Sinh - Hiền

 

 

 

7

1

TD - Thảo

CN - Hà

MT - Thu

Sinh - Hiền

Sử  - Thúy

2

Toán- Hoa

Văn - Khanh

Lí- Ngà

Sử  - Thúy

TD - Thảo

3

Văn - Hoài

Sử  - Thúy

CN - Hà

Văn - Thái

Toán- P.Luyến

4

Văn - Hoài

Toán - Trung

Sinh - Hiền

Văn - Thái

CN- Ngà

5

SHL - Hoài

SHL - Trung

SHL- Ngọc

SHL - Thái

SHL - Hương

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH- THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

THỜI KHÓA BIẾU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện từ 16/12/2019- 21/12/2019

 

Thứ

Tiết

8A1(A2.1)

8A2(A2.2)

8A3(A2.3)

8A4(A2.4)

8A5(A2.5)

 

 

2

1

SHT - Hoa

SHT- Trưởng

SHT-Thân

SHT - Liên

SHT - Hoa

2

Văn - Hoa

Toán- Trưởng

Toán - Thân

Anh - Liên

Toán - Hoa

3

Văn - Hoa

CN - Xâm

Hóa - Luyến

Toán - Thân

Hóa- L.Anh

4

Hóa - Luyến

Sử - Tuyến

Nhạc - Hương

Sinh- V.Anh

Anh - Thanh

5

 

 

Sử - Tuyến

Hóa - Luyến

Anh - Thanh

 

 

3

1

TD - Tùng

Văn - Vân

Anh - Liên

Văn - Lương

Sử - Tuyến

2

Sử - Tuyến

Địa - Diệp

TD - Tùng

Văn - Lương

Sinh - Hiền

3

Toán- P.Luyến

Sinh - Hiền

Lí - Xâm

Sử - Tuyến

TD - Tùng

4

Sinh - Hiền

Lí - Xâm

Văn - Lương

Địa - Diệp

Lí - Ngà

5

Nhạc - Hương

 

 

 

 

 

 

4

1

Sử - Tuyến

TD - Tùng

Toán - Thân

Lí - Ngà

Văn - Hoa

2

Toán- P.Luyến

Hóa- L. Anh

Toán - Thân

Sử Tuyến

Văn - Hoa

3

Văn - Hoa

Toán - Trưởng

GDCD - Huyền

Toán - Thân

TD - Tùng

4

Sinh - Hiền

Toán - Trưởng

Sử - Tuyến

Nhạc - Hương

Hóa- L. Anh

5

MT - Hải

 

Sinh - Hiền

 

 

 

 

5

1

TD - Tùng

Văn - Vân

Văn - Lương

Anh - Liên

Toán - Hoa

2

Anh - Liên

Văn - Vân

Văn - Lương

TD - Tùng

Toán - Hoa

3

Lí - Ngà

Anh - Thanh

Lí - Xâm

Văn - Lương

Nhạc - Hương

4

GDCD - Huyền

Anh - Thanh

Anh - Liên

MT - Hải

CN - Ngà

5

 

MT - Hải

 

Sinh - V.Anh

Anh - Thanh

 

 

6

1

Toán- P.Luyến

TD - Tùng

Văn - Lương

GDCD - Huyền

Văn - Hoa

2

Toán- P.Luyến

Hóa- L. Anh

TD - Tùng

Văn - Lương

Văn - Hoa

3

Anh - Liên

GDCD - Huyền

MT - Hải

TD - Tùng

Sinh - Hiền

4

Anh - Liên

Nhạc - Hương

Sinh - Hiền

CN - Ngà

GDCD - Huyền

5

 

Anh - Thanh

 

 

 

 

 

7

1

CN - Ngà

Sử - Tuyến

Hóa - Luyến

Toán - Thân

Địa - Diệp

2

Hóa - Luyến

Văn - Vân

Địa - Diệp

Toán - Thân

Sử - Tuyến

3

Địa - Diệp

Sinh - Hiền

Anh - Liên

Hóa - Luyến

MT - Hải

4

Văn - Hoa

Toán - Trưởng

Toán - Thân

Anh - Liên

Toán - Hoa

5

SHL - Hoa

SHL- Trưởng

SHL-Thân

SHL - Liên

SHL - Hoa

 

Môn tin học khối 8 học buổi chiều

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH- THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

THỜI KHÓA BIẾU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện từ 16/12/2019- 21/12/2019

 

9A1( A 3.1)

9A2 (A 3.2)

9A3 ( A3.3)

9A4 ( A3.6)

9A5 ( A3.5)

9A6 ( A3.4)

SHT- Nhung

SHT-L.Lụa

SHT-L. Anh

SHT-Vân

SHT-Dũng

SHT-Ý

TD - Tùng

Lí- L.Lụa

Hóa- L.Anh

Văn - Vân

Anh - Dũng

Toán - Ý

Địa - Dung

Văn - Nhung

Toán - Trưởng

Văn - Vân

Toán - Ý

Anh - Hương

Anh - Dũng

Văn - Nhung

Văn - Vân

Lí - Xâm

Tin- P.Hà

Đia - Dung

Văn - Nhung

Sinh - V.Anh

Địa - Dung

CN- Xâm

Toán - Ý

Tin- P.Hà

Toán - Trung

Toán - Thân

Anh - Dũng

Tin- P.Hà

Văn - Thái

Địa - Dung

Toán - Trung

Toán - Thân

Văn - Vân

Anh - Dũng

Văn - Thái

Tin- P.Hà

Sinh - V.Anh

Hóa - Luyến

Tin- P.Hà

Địa - Dung

CN- Khuyến

Hóa- L.Anh

Tin- P.Hà

Anh - Hương

Sinh - V.Anh

GDCD - Nhàn

Địa - Dung

TD - Tùng

Hóa - Luyến

TD - Tùng

Văn - Vân

Sinh - V.Anh

 

Hóa- L.Anh

Văn - Nhung

Địa - Dung

Toán - Trưởng

Lí - Xâm

Hóa- L.Anh

Toán - Ý

Văn - Nhung

Tin- P.Hà

Đia - Dung

TD - Tùng

Lí - Xâm

Toán - Ý

Địa - Dung

CN- L.Lụa

GDCD - Nhàn

Sinh - V.Anh

Toán - Ý

Lí - Xâm

TD - Tùng

Văn - Nhung

Lí- L.Lụa

MT - Hải

GDCD - Nhàn

Sinh - V.Anh

GDCD - Nhàn

 

TD - Tùng

 

Sinh - V.Anh

Sử - Thúy

CN- L.Lụa

Toán - Thân

Toán - Trưởng

Hóa - Hằng

Tin- P.Hà

Văn - Hoa

Tin- P.Hà

Toán - Thân

Toán - Trưởng

Địa - Dung

Lí - Xâm

Văn - Hoa

Hóa - Luyến

Sử - Tuyến

MT - Hải

Toán - Trưởng

Địa - Dung

Sinh - V.Anh

Sinh - V.Anh

Hóa - Luyến

Lí- L.Lụa

TD - Tùng

Sử - Tuyến

Lí - Xâm

Lí- L.Lụa

Địa - Dung

Sử - Tuyến

Văn - Vân

TD - Tùng

 

Anh - Dũng

Văn - Nhung

Văn - Vân

Toán - Trưởng

Văn - Thái

GDCD - Nhàn

Sử - Thúy

Tin- P.Hà

Văn - Vân

Toán - Trưởng

Văn - Thái

Anh - Hương

Toán - Trung

Anh - Hương

Anh - Dũng

Tin- P.Hà

Hóa- L.Anh

Văn - Hoa

Toán - Trung

GDCD - Nhàn

Hóa- L.Anh

Anh - Dũng

TD - Tùng

MT - Hải

 

Văn - Nhung

 

Sử - Thúy

MT - Hải

TD - Tùng

MT - Hải

TD - Tùng

Tin- P.Hà

Hóa - Hằng

Sinh - V.Anh

CN- Khuyến

Lí- L.Lụa

MT - Hải

TD - Tùng

Toán - Trưởng

Văn - Thái

Văn - Hoa

Văn - Nhung

Sinh - V.Anh

CN- L.Lụa

Văn - Vân

Toán - Ý

Văn - Hoa

Văn - Nhung

Lí- L.Lụa

Sinh - V.Anh

Văn - Vân

Anh - Dũng

Toán - Ý

SHL-Nhung

SHL- L.Lụa

SHL- L. Anh

SHL-Vân

SHL-Dũng

SHL-Ý

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 34
Hôm qua : 15
Tháng 08 : 455
Năm 2020 : 9.250