UBND THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                  Số: 321/GDĐT

V/v Hướng dẫn khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2020 - 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Thái Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2020

   Kính gửi:   Đ/c Hiệu trưởng các trường THCS, TH và THCS Thành phố

Thực hiện công văn số 1289/SGDĐT–KTQLCLGD ngày 30/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc hướng dẫn khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2020 – 2021; công văn số 1138/SGDĐT ngày 08/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố hướng dẫn thực hiện công tác khảo sát chất lượng học kỳ I như sau:

I. MÔN KHẢO SÁT

1. Đối với lớp 9:

- Môn khảo sát: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh (do Sở GD&ĐT ra đề).

- Thời gian làm bài:

+ Môn Ngữ văn và môn Toán: theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

+ Môn Tiếng Anh (chương trình hệ 7 năm): theo hình thức tự luận 20%, trắc nghiệm khách quan: 80%; thời gian làm bài 60 phút (có cấu trúc đề kèm theo).

- Nội dung kiểm tra: trong phạm vi chương trình học kỳ I lớp 9 THCS, do Bộ GDĐT ban hành, đã được điều chỉnh theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

2. Đối với các khối còn lại:

- Môn khảo sát: 03 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh chung cho các khối và môn thứ thứ tư riêng cho mỗi khối (Khối 6: Lịch sử; Khối 7: Sinh học; Khối 8: Hóa học). 

- Thời gian làm bài: Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề khảo sát 04 môn (theo lịch khảo sát chung toàn thành phố), hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận; thời gian làm bài 02 môn Toán và Ngữ văn 90 phút, các môn còn lại 45 phút.

- Nội dung kiểm tra: trong phạm vi chương trình học kỳ I lớp 6,7,8 THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đã được điều chỉnh theo công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

3. Đối với các môn không khảo sát theo đề chung của Sở và của Phòng GD&ĐT.

Hiệu trưởng chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn thống nhất ra đề và sắp xếp lịch kiểm tra. Xây dựng ma trận kiến thức, kỹ năng trong đề kiểm tra với 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao); nội dung các đề kiểm tra phải có tính bao quát thực tiễn, tiếp cận đánh giá năng lực học sinh phù hợp với đối tượng và đáp ứng những yêu cầu về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

II. LỊCH KHẢO SÁT (có lịch gửi kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lập danh sách phòng khảo sát

Danh sách học sinh  xếp theo vần A, B, C (Mỗi phòng  không quá 24 HS)

2. Nhận đề khảo sát

Hiệu trưởng các trường THCS nhận đề khảo sát tại Phòng Giáo dục và Đào tạo vào lúc 15h00, ngày 03/01/2021 (Chủ nhật) đối với khối 6,7,8; 15h00 ngày 07/01/2021 (Thứ 5) đối với khối 9.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Để tổ chức tốt kỳ khảo sát chất lượng học kỳ I năm học 2020 – 2021 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, phản ánh đúng chất lượng dạy và học, yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Chỉ đạo thực hiện dạy đúng, dạy đủ chương trình và hướng dẫn ôn tập để học sinh nắm vững kiến thức, làm bài khảo sát đạt chất lượng cao;

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên tham gia coi và chấm bài khảo sát;

- Quán triệt sâu sắc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc Quy chế kiểm tra trong Kỳ khảo sát chất lượng học kỳ I ở tất cả các khâu: coi khảo sát (giáo viên không coi ở những môn trực tiếp dạy), bảo quản đề và bài làm của học sinh, chấm bài và thanh tra các bài đã chấm, lên điểm, sử dụng kết quả khảo sát,... đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng và chính xác (vận dụng Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020); thống kê kết quả (theo mẫu gửi kèm) gửi về phòng GD&ĐT, người nhận: đ/c Vũ Thu Phương vào ngày 11/01/2021.

2. Sau kỳ khảo sát chất lượng, các nhà trường báo cáo kết quả khảo sát về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo nội dung sau:

- Công tác chỉ đạo, tổ chức khảo sát của đơn vị.

- Thống kê kết quả khảo sát của từng môn, từng khối, từng loại điểm (theo mẫu gửi kèm) và bảng điểm các phòng khảo sát.

- Những kiến nghị, đề xuất của đơn vị về công tác khảo sát chất lượng học kỳ.

- Phòng Giáo dục tổ chức chấm thanh tra một số bài khảo sát của nhà trường (lịch cụ thể sau).

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất chỉ đạo thực hiện chương trình học kỳ II từ ngày 11/01/2021.

Nhận công văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Thái Bình;

- Lãnh đạo, chuyên viên PGD – ĐT;

- Như kính gửi;

- Lưu VTPGDĐT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Trần Thị Thu Minh

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LỊCH KHẢO SÁT VÀ SƠ KẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020-2021

 

Ngày

Sáng

Chiều

22/12

Các nhà trường chuẩn bị giấy khảo sát học kỳ I cho học sinh.

23/12

Thi HSG lớp 9 cấp Tỉnh

 

03/01

 

15h00: Nhận đề KS Khối 6, 7, 8

04/01

- 07h15: Ngữ văn 6 (90 phút)     

- 09h15: Lịch sử 6 (45 phút)

- 14h00: Ngữ văn 8 (90 phút)

- 16h00: Hóa học 8 (45 phút)

05/01

- 07h15: Ngữ văn 7 (90 phút)

- 09h15: Tiếng Anh 7 (45 phút)

- 14h00: Toán 6 (90 phút)

- 16h00: Tiếng Anh 6 (45 phút)

06/01

- 07h15: Toán 8 (90 phút)

- 09h15: Tiếng Anh 8 (45 phút)

- 14h00: Toán 7 (90 phút)

- 16h00: Sinh học 7 (45 phút)

07/01

Chấm, thanh tra và lên điểm bài khảo sát Học kỳ I khối 6,7,8

- 15h00: Nhận đề KS Khối 9

08/01

- 07h30: Ngữ văn 9 (120 phút)

- 14h00: Toán  9 (120phút)

09/01

- 07h30: Tiếng Anh 9 (60 phút)

09,10/01

Chấm, thanh tra và lên điểm bài khảo sát Học kỳ I

11/01/2021

- Học chương trình học kỳ II khối 6,7,8,9

11/1/2021

- Nộp thống kê điểm khảo sát HKI và bảng điểm các phòng khảo sát; báo cáo kết quả khảo sát HKI (qua mạng + bản dấu đỏ - Đ.c Vũ Phương nhận)

13/01/2021

 

- Nộp Báo cáo thanh tra, Báo cáo dạy thêm học thêm (Đ.c V.Phương nhận).

- Nộp Báo cáo sơ kết học kỳ I (qua mạng + bản in dấu đỏ - Đ.c Thu nhận).

- Nộp Thống kê kết quả xếp loại HK, HL (qua mạng+bản in dấu đỏ - Đ.c Thu nhận).

14/01 - 16/01/2021

- Các nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021